^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ยินดีต้อนรับ

ทุกท่าน เข้าสู่

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

นักศึกษารางวัลพระราชทาน 7 ปี ต่อเนื่อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

ดร.วัชระ ตันตรานนท์

ผู้รับใบอนุญาต

-----------------------------------------

อ.วิไลรัตน์  เกียรติไชยากร

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

-----------------------------------------

อ.ภัชณิชา  พุทธปวน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

-----------------------------------------

อ.นิติ วานิชสมบัติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

------------------------------------------

อ.สุพรรณ อินปั๋นแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

ปฏิทินวิชาการ

  • apple.jpg
  • bananas_2.jpg
  • fruits.gif
  • tamarind.jpg

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลหนองหอย

 

  

                 อ.จันทร์เพ็ญ ยานนท์ และ อ.นุชจรินทร์ บุญธรรม ประชุมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี

การศึกษา 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561  อ่านเพิ่มเติม.....

  

           วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ครูและบุคลากร กลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เชียงใหม่ลำพูน

โดยมีการแข่งขันฟุตบอลและกีฬามหาสนุก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 61 ที่ผ่านมา  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกให้บริการ Fix it center บริเวณกาด

ชุมชนท่าหลุก หน้าวัดท่าหลุก ต.สันผีเสื้อ จ.เชียงใหม่ โดยมี นายวีรพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมกับเทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้ออกให้บริการ Fix it center บริเวณหน้าวัดป่าเห็ว ต.ป่าเห็ว จ.ลำพูน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ นำผู้บริหาร และอาจารย์ฝ่ายกิจการพิเศษ มาช่วยแจกไอศกรีม

งานดำหัวครูอาวุโส ของสมาคมโรงเรียนเอกชนฯ ณ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               ผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมไหว้พระสรงน้ำองค์พระพุทธมงคลศรีเอเชีย(สะหลีเอเชีย) ,

องค์เทพพระวิษณุกรรม ศาลพระภูมิ เจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวิทยาลัยฯ เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง อ่านเพิ่มเติม.....

 

  

               ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2561 วิทยาลัยฯ ส่ง อาจารย์และนักศึกษา 2 สาขางาน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

Young Technopreneur (เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี รุ่นที่ 7/2561) เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเทศไทย ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บริษัท สามารถคอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อ่านเพิ่มเติม.....

  

               วิทยาลัยฯ เป็นศูนย์การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 (ส่วนภูมิภาค) มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 24-25 มีนาคม และ

วันที่ 31 มีนาคม- 1 เมษายน 2561  อ่านเพิ่มเติม.....


               ยินดีต้อนรับครูจาก EFL Learning Centre-Chiang Mai สอนภาษาอังกฤษให้ครูของ ว.เทคโนโลยีเอเชีย อ่านเพิ่มเติม...


               วิทยาลัยฯ จัดการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2561 เพื่อเป็นสวัสดิการด้านสุขภาพ เพื่อการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

รู้ทันโรคภัยใกล้ตัว เพื่อการรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการดูแลของแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลเทพปัญญา 2 อ่านเพิ่มเติม.....


               อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจภาพรวมของการ

ศึกษาในอนาคตของไทย แก่ผู้ปกครองและนักศึกษา ระดับ ปวช. - ปวส. ทุกสาขางานก่อนการรับผลการเรียน อ่านเพิ่มเติม.....

  

               วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านเพิ่มเติม.....


               สาขางานการโรงแรมฯ นำนักศึกษาออกบูธประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ และสาธิตการปั้นแป้ง DIY Handmade 108 อาชีพ

ในงานเทศกาลบอลลูน อ่านเพิ่มเติม.....


               วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านเพิ่มเติม.....