^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ยินดีต้อนรับ

ทุกท่าน เข้าสู่

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

นักศึกษารางวัลพระราชทาน 7 ปี ต่อเนื่อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

ดร.วัชระ ตันตรานนท์

ผู้รับใบอนุญาต

-----------------------------------------

อ.วิไลรัตน์  เกียรติไชยากร

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

-----------------------------------------

อ.ภัชณิชา  พุทธปวน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

-----------------------------------------

อ.นิติ วานิชสมบัติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

------------------------------------------

อ.สุพรรณ อินปั๋นแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

ปฏิทินวิชาการ

  • apple.jpg
  • bananas_2.jpg
  • fruits.gif
  • tamarind.jpg

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลหนองหอย

  

               คณะผู้บริหาร คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เข้าบันทึกเทปถวายพระพรชัย เนื่องในวโรกาสวันพระราช

สมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม โดย นางสาวมาริษา สามสิบวงค์ นักศึกษาสาขางาน

สารสนเทศ เป็นผู้อ่านคำกล่าวอาเศียรวาท ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดเชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม.....

  

               อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เป็นประธานเปิดพิธีอบรม "การขับขี่รถจักรยานยนต์

อย่างปลอดภัย" โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และบริษัท นิยมพานิช จำกัด ที่มาให้ความรู้ด้วย

กฎระเบียบจราจรในการใช้รถ ใช้ถนน และเทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสียชีวิต

และทรัพย์สิน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               คณะผู้บริหารและตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมลงทะเบียนประชาชนจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นด้านต่างๆแล้วแต่

ความถนัดของแต่ละท่าน ตามโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียให้การตอนรับ คุณณัญธฬัศกล เกิดมีทรัพย์ และ Ms.Yoshimi Nakata ผู้แทนจากองค์การพีเอช-เจแปน

ประเทศญี่ปุ่น และรัฐบาลญี่ปุ่น ที่ได้เข้ามาติดตามเยี่ยมชม คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และแกนนำนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา เพื่อสอบ

ถามความต่อเนื่องในการดำเดินงานโครงการฯในสถานศึกษาเครือข่าย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561  อ่านเพิ่มเติม.....

   

               ขอขอบคุณนักศึกษาและบุคลากรทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคโลหิต ขณะนี้ได้ปิดรับบริจาคแล้วครับ วันนี้ 17 ก.ค. 61 ทางสำนักงาน

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้รับบริจาคโลหิตจำนวน 30 ยูนิต เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาสาขางานธุรกิจค้าปลีกชั้นปีที่ 4 ได้เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยาย เยี่ยมชมระบบการผลิต

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากคุณ หิรัญ ปุ๊ดภาษี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

จำกัด (มหาชน) หรือรู้จักกันในชื่อ มาม่า จ.ลำพูน  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคา 2561 ชมรมกลองล้านนาวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ได้ทำพิธีไหว้ครูวิชากลองล้านนา ก่อนที่จะมีการเรียน

การตีกลองและศิลปป้องกันตัวพื้นบ้าน โดยได้รับเกียรติจาก พ่อครูมงคล เสียงชารี ศูนย์เรียนรู้ นาฏยเภรีล้านนา มหาวัณโณ  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียนำนักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ และสาขางานไฟฟ้า เข้าฟังบรรยายและชมนิทรรศการ Biogas

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวด

มารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ และประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ณ ตึกศึกษา

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ จำนวน 36 ชั่วโมง โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และองค์กรภาคีทั้ง 5 ระหว่างวันที่ 10- 13

กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมดิอิมพิเรียลแม่ปิง อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่  อ่านเพิ่มเติม.....

  

                เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม

ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียเข้าร่วมกับตำรวจภูธรภาค ๕, ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, เทศบาล

นครเชียงใหม่, แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ และท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรม  " จิตอาสาพัฒนา ร่วมใจปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดด

และพัฒนาทางเท้าถนนมหิดล "  ตามโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยใจ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคา ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียได้ต้อนรับทีม ถ่ายทำสารคดีกิจกรรมคุณธรรมของวิทยาลัย

ที่รองรับโครงการ "สุภาพชน คนอาชีวะ" ได้มีการถ่ายทำจุดต่างๆที่ทางวิทยาลัยฯได้นำเสนอไปเมื่อเข้าอบรมปีที่ผ่านมา และได้มีการสัมภาษณ์

ผู้อำนวยการ อาจารย์ นักศึกษาแกนนำและตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัย เพื่อนำเสนอทางรายการต่อไป  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียเข้าร่วมอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ (ภาคเหนือ)

โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชน คนอาชีวะ" ระหว่างวันที่ 10 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง

จ.เชียงใหม่ จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากร สถานศึกษาในเครือวีกรุ๊ป  โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่,  โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา,  วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย  ร่วมบันทึกข้อตกลงสวัสดิการเพื่อการศึกษากับทางโรงพยาบาลเชียงใหม่

เมดิคอล เซ็นเตอร์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียได้ต้อนรับทีม ถ่ายทำสารคดีกิจกรรมคุณธรรมของวิทยาลัย

ที่รองรับโครงการ "สุภาพชน คนอาชีวะ" ได้มีการถ่ายทำจุดต่างๆที่ทางวิทยาลัยฯได้นำเสนอไปเมื่อเข้าอบรมปีที่ผ่านมา และได้มีการสัมภาษณ์

ผู้อำนวยการ อาจารย์ นักศึกษาแกนนำและตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัย เพื่อนำเสนอทางรายการต่อไป  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียเข้าร่วมอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ (ภาคเหนือ)

โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชน คนอาชีวะ" ระหว่างวันที่ 10 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง

จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ อ.สุพรรณ อินปั๋นแก้ว อ.โชติพัฒน์ องอาจ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

ร่วมโครงการอบรมสัมมนาการต่อยอดการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวเอกชน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวะ

กลุ่มภาคเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชการและเทคโนโลยี จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               การประชุมสีของแต่ละสี เพื่อคัดเลือกนักกีฬาที่จะลงแข่งขันโดยเริ่มตั้งแต่ 16 ก.ค.นี้  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของเราคือ "เบสท์ - ทิฏฐินันท์ อ้นปาน" หรือที่รู้จักกันในนาม " Best The Voice 4 " ที่ได้รับ

คัดเลือกเป็นลูกกตัญญูประจำปี 2561 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ จัดขึ้นโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               คณะผู้บริหาร คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เข้าบันทึกเทปถวายพระพรชัย เนื่องในวโรกาสวั

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม โดย นายวรกานต์ เวธน์วรวิช นักศึกษา

สาขางานไฟฟ้าเป็นผู้อ่านคำกล่าวอาเศียรวาท ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย NBT เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               สาขาการโรงแรม ระดับชั้น ปวช.และปวส. นำเสมอโครงงาน ผลงานต่างๆ เพื่อประเมินผลและพัฒนาต่อไป  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               หนึ่งในความภาคภูมิใจของชาววิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียกับ นายทศพร สมภารจันทร์ หรือน้องเนส ช่างยนต์ปี 2 เป็นหนึ่งในทีม

กู้ภัยช่วยน้องๆ #ทีมหมูป่า ณ วนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน ด้วยภารกิจสำรวจโพลงถ้ำเพื่อเข้าช่วยเหลือ  อ่านเพิ่มเติม.....