^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ยินดีต้อนรับ

ทุกท่าน เข้าสู่

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

นักศึกษารางวัลพระราชทาน 7 ปี ต่อเนื่อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

ดร.วัชระ ตันตรานนท์

ผู้รับใบอนุญาต

-----------------------------------------

อ.วิไลรัตน์  เกียรติไชยากร

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

-----------------------------------------

อ.ภัชณิชา  พุทธปวน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

-----------------------------------------

อ.นิติ วานิชสมบัติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

------------------------------------------

อ.สุพรรณ อินปั๋นแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

ปฏิทินวิชาการ

  • apple.jpg
  • bananas_2.jpg
  • fruits.gif
  • tamarind.jpg

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลหนองหอย

 

วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2561

วันต่อต้านยาเสพติดโลก คำขวัญ  “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

  

               อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยกร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย แสดงความยินดีแก่นักศึกษาและอาจารย์ ทีเข้าร่วมอบรม

กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาภาคเหนือประจำปี 2561 ณ โรงแรมดวงตะวัน เมื่อวันที่15-17 มิถุนายน 2561  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               อ.กมลทิพย์ กุลปัญญา พัฒนาวินัยนำแกนนำนักศึกษาอบรมโครงการ "ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษา" เพื่อให้ความรู้

แก่แกนนำเยาวชนอาสาสมัครในสถานศึกษา สามารถให้คำปรึกษาในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลเชียงใหม่

ใกล้หมอ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่เกตุ  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ส่งนักศึกษาสาขางานยานยนต์ จำนวน 30 คน เข้าร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหอย จัดกิจกรรมโครงการ

Big Cleaning Day "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2561  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               แต่ละสาขาฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมรับน้องและบูมสาขาอย่างสนุกสนานและสามัคคี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ผู้รับใบอนุญาต ได้เป็นประธานในพิธีสักการะพระพุทธมงคลศรีเอเชีย / พระวิษณุกรรม หลังจากนั้นได้มีพิธี

ไหว้ครูช่าง - ครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยกร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ มอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อปรึกษาหารือและรับทราบการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน

2561 ณ ห้องรางวัลพระราชทาน ชั้น 2 อาคารอริยวิทย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากรผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

“การออกแบบและจัดทำไลน์สติ๊กเกอร์” ในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์เกษตรอินทรีย์ในเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก

คุณอุดมวิทย์ นักดนตรี อาจารย์และพร้อมคณะผู้สอน สาขาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากรผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสาน

งานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือ(NEC) ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และทางวิทยาลัยฯได้นำจอภาพ L.E.D. Wall

เพื่อใช่แสดงภาพในพิธีเปิดและนำสิ่งประดิษฐ์ชื่อผลงาน "กล่องแดง 2018" ที่คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองในประเภทกลุ่มพัฒนาระบบสมอง

กลฝังตัว ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               Thank you Teachers from EFL learning Center again for teaching English to students at Asia Technological College.

Thursday, June 14th, 2018  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากรผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ อ.ภัชณิชา พุทธปวน, อ.สุพรรณ อินปั๋นแก้ว และอ.โชติพัฒน์ องอาจ เข้าอบรม

การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพอาชีวะศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยากรโดย ดร.ประชาคม จันทรชิต

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการอาชีวภาคเหนือ

1 ณ สถาบันการอาชีวภาคเหนือ 1 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย นำนักศึกษาใหม่เข้าค่ายเพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า โดย อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดฯ ค่ายฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและรู้จักเพื่อนใหม่ร่วมสถาบัน อ่านเพิ่มเติม.....

  

               เนื่องด้วยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับอีกหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดพิธี

ทำบุญสืบชาตาเมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคลและความผาสุกของประชาชนชาวเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561  อ่านเพิ่มเติม.....

  

               อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย กล่าวต้อนรับนักศึกษาและให้ข้อคิดในวันเปิดเทอม

วันแรก ของภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านเพิ่มเติม.....