วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย อัตลักษณ์ : วินัย ปัญญา ทักษะ ;;; เอกลักษณ์ : มีจิตสาธารณะ
 
ดร.วัชระ ตันตรานนท์
นางสาววิไลรัตน์ เกียรติไชยากร
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
นายนิติ วานิชสมบัติ
รองผู้อำนวยฝ่ายกิจการพิเศษ
นางภัชณิชา พุทธปวน
รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ
 
วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560         
 
      รายการสรุปข่าวประจำเดือน click
      


อบรม ...[ 2017-11-17 ]

ร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียวประ...[ 2017-11-13 ]

มอบรางวัลการประกวดกระทง ประจำปี 256...[ 2017-11-08 ]

ร่วมแสดงความยินดี วิทยาลัยอาชีวะเชี...[ 2017-11-08 ]