Click here !! for Download Files [เอกสารแนบ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
           ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์สอบวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ชั้น 5 อาคารวิทยาวัฒน์