Click here !! for Download Files [เอกสารแนบ]
ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน
           ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

                เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สาขาอาชีพ : ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
เปิดรับสมัคร : ช่วงที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เริ่มทดสอบ   : ครั้งที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น. (ผู้เข้ารับการทดสอบครั้งละ 20 คน)