Click here !! for Download Files [เอกสารแนบ]
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รอบที่ 2
          

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ทดสอบวันที่ 13 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์สอบวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

ชั้น 5 อาคารวิทยวัฒน์ เริ่ม 08.30 น.