Click here !! for Download Files [เอกสารแนบ]
ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานรุ่นที่ 1
           ผลการทดสอบรุ่นที่ 1วันที่ 6 สิงหาคม2559