การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ
ผู้บริหาร วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการตรวจติดตามค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบ 2560 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เมือวันที่ 29 กรกฎาคม 2560
Click for ZOOM pictures