ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Shanghai Jian Qiao University ประเทศจีน
อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Shanghai Jian Qiao University ประเทศจีน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศและศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้านช่างอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจและการโรงแรมและการท่องเที่ยว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ซึ่งบรรยากาศในการต้อนรับและการหารือร่วมกัน เป็นไปอย่างดียิ่ง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
Click for ZOOM pictures