เกียรติบัตรเข้าร่วมการอบรมฯ
อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะอาจารย์ที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม สิงประดิษฐ์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนักศึกษา-อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมแกนนำเยาวชนเรื่องอนามัยการเจริญพันธ์ุและเพศศึกษารอบด้าน จากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
Click for ZOOM pictures