บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ นำผู้บริหาร คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหา มหาราชินี "วันแม่แห่งชาติ" โดย นางสาวศิริรัตน์ ไชยเหล็ก นักศึกษาสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยวระดับ ปวช. เป็นผู้อ่านคำกล่าวอาเศียรวาท ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560
Click for ZOOM pictures