สันทรายหลวงเข้าเยี่ยมชมการเรียน
อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสันทรายหลวงที่เข้าเยี่ยมชมการเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์และสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 
Click for ZOOM pictures