มอบบริจาคห่วงโลหะและกล่องนม
เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ได้ร่วมบริจาคกล่องเครื่องดื่มที่ทานหมดแล้วที่ Big C ดอนจั่น จำนวน 3,560 กล่อง รวมทั้งนำห่วงโลหะ ถาดรองแป้งแบบตลับที่ใช้หมดแล้ว ฝาปิดขวดน้ำแบบแก้ว เศษลวดเย็บกระดาษทั้งนี้ทางหมวดวิทยาศาสตร์ ไปบริจาคให้กับมูลนิธิหลังคาเขียว(ในมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากฯ) และมูลนิธิขาเทียมฯ , มอบห่วงโลหะ ที่มูลนิธิขาเทียม เรียบร้อย ค่ะ
Click for ZOOM pictures