"มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559"
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย โดย อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง "มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559" เพื่อให้บุคลากรทุกคนของวิทยาลัยฯ เพิ่มความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ตัวบ่งชี้ใหม่และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ พัฒนางานของตนเองให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพ โดยเรียนเชิญ อ.วิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากรผู้ชำนาญการให้ความรู้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560
Click for ZOOM pictures