เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560 โดย อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดงานฯ ซึ่งในงานมีการจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์โดยนักศึกษาทุกสาขาและทุกชั้นปี , การแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิทยาศาสตร์ , การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และการประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งผลงานที่ชนะเลิศ จะได้รับการพัฒนาเพื่อในไปใช้ได้จริงต่อไป ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารอริยวิทย์ บริเวณลานชั้น 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
Click for ZOOM pictures