การอนุรักษ์พลังานและพลังงานทดแทน
อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังานและพลังงานทดแทน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานให้แก่ อ.โกวิทย์ หน่อปัน อาจารย์สาขางานยานยนต์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560