มอบรางวัลแก่นักศึกษาร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์
อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ มอบรางวัลทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 1. การประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ 2.การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ "โยนไข่ตกไม่แตก" 3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 4. การประกวดสิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เมื่อวันที่ 29สิงหาคม 2560
Click for ZOOM pictures