เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560
นายสัญญลักษณ์ ยี่เมา นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส .2 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ สาขาการศึกษาและวิชาการ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 "เยาวชนรวมใจภักดิ์ สืบสานปณิธาณของพ่อ ใต้ร่มพระบารมี หยดน้ำองค์ภูมี ชุบแผ่นดิน" โดยเข้ารับไล่ประกาศเกียรติคุณจากนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 ณ ห้องออคิดบอลลูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
Click for ZOOM pictures