ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศครั้งที่ 10
ผู้บริหารและคณะอาจารย์ของวิทยาลัยฯ ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กลุ่มภาคเหนือ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จ.ลำพูน ในการนี้ อ.โชติพัฒน์ องอาจ หัวหน้าสายสามัญสัมพันธ์ ได้รับรางวัล The best Research and Innovation Award 2017 การ Present ผลงานวิจัยประเภทที่ 1 วิจัยในชั้นเรียน จาก รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวณิช นายกสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
Click for ZOOM pictures