น้อมถวายความอาลัย และประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2560
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นที่เคารพสักการะบูชาสูงสุดของประชาชนชาวไทย ทรงเป็นผู้นำทางการเมืองการปกครองที่เปี่ยมด้วยพระบารมี โดยในพิธีดังกล่าว อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ได้นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครองและนักศึกษา ร่วมน้อมรำลึกฯ หลังจากนั้น ได้มีการประชุมได้มีการชี้แจงข้อมูลเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองรับทราบ หลังจากนั้นพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับผลการเรียนจากภาคเรียนที่1/2560 ที่ผ่านมา สำหรับนักศึกษา ปวช. 1-3 จะได้รับอุปกรณ์การเรียนฟรีฯ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560
Click for ZOOM pictures