รางวัลนักศึกษาพระราชทานประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
รางวัลนักศึกษาพระราชทานประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
๑. นางสาวธัญญลักษณ์ เอิ้นทะไชย นักศึกษาระดับ ปวส. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. นางสาวแสงเงิน สึ่งสุข นักศึกษาระดับ ปวช. สาขางานพาณิชยการคอมพิวเตอร์
ได้รับพระราชทานรางวัลนักศึกษาพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร 
วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและครอบครัว ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดในครั้งนี้
Click for ZOOM pictures