ร่วมแสดงความยินดี วิทยาลัยอาชีวะเชียงใหม่
อ.วิไลรัตน ์เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ เข้าร่วมแสดงความยินดี วิทยาลัยอาชีวะเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน และนักศึกษาพระราชทาน 
ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
Click for ZOOM pictures