มอบรางวัลการประกวดกระทง ประจำปี 2560
อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ มอบรางวัลการประกวดกระทง ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “กระทงเทิดพระเกียรติในหลวง” ประจำปีการศึกษา 2560 แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

การประกวดกระทงประเภทสร้างสรรค์ 
ชนะเลิศ สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1/1
รองชนะเลิศที่ 1 สาขางานธุรกิจค้าปลีก 3/2
รองชนะเลิศที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3/1

การประกวดกระทงประเภทสวยงาม
ชนะเลิศ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5/1-2 
รองชนะเลิศที่ 1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง 3/1
รองชนะเลิศที่ 2 สาขางานยานยนต์ 3/1
(วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
Click for ZOOM pictures