มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2559
           มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ

คุณสมบัติ

รับผู้ที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. มีเกรดเฉลี่ย 2 ภาคเรียน

สามารถสมัครได้ทางออนไลน์http://academic.uru.ac.th เท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันที่18 สิงหาคม - 30 กันยายน 2558 ในวันทำการ

นักศึกษาต้องดำเนินการสมัครด้วยตนเองตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

พิมพ์ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ทางเว็ปไซต์ เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม