มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อป.ตรี ประเภทโควตา
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและวิทยาลัยนานาชาติเปิดรับนักศึกษาประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

- คณะศิลปศาสตร์  

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

- คณะบริหารบุรกิจ

- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

               ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม-26 ตุลาคม 2558  เกณฑ์การรับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ

สามารถทำการสมัครด้วยตนเองในเว๊ปไซต์  www.admissions.rmutk.ac.th  หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 022-879625


แจ้งข้อมูลโดย งานแนะแนวศึกษาต่อเพื่ออาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย