มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรเทียบโอน(2-3) ปี ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ทางบริหารธุรกิจ หรือการบัญชี

มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

วิธีสอบคัดเลือก  1. สอบข้อเขียน  2. สอบสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดได้ทาง www.entrance.rmutl.ac.th

นักศึกษาสามารถสมัครได้ทางเว็ปไซต์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด