^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ยินดีต้อนรับ

ทุกท่าน เข้าสู่

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

นักศึกษารางวัลพระราชทาน 7 ปี ต่อเนื่อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

ดร.วัชระ ตันตรานนท์

ผู้รับใบอนุญาต

-----------------------------------------

อ.วิไลรัตน์  เกียรติไชยากร

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

-----------------------------------------

อ.ภัชณิชา  พุทธปวน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

-----------------------------------------

อ.นิติ วานิชสมบัติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

------------------------------------------

อ.สุพรรณ อินปั๋นแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

ปฏิทินวิชาการ

  • apple.jpg
  • bananas_2.jpg
  • fruits.gif
  • tamarind.jpg

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลหนองหอย

 

 

  

               ผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมไหว้พระสรงน้ำองค์พระพุทธมงคลศรีเอเชีย(สะหลีเอเชีย) ,

องค์เทพพระวิษณุกรรม ศาลพระภูมิ เจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวิทยาลัยฯ เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง อ่านเพิ่มเติม.....

 

  

               ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2561 วิทยาลัยฯ ส่ง อาจารย์และนักศึกษา 2 สาขางาน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

Young Technopreneur (เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี รุ่นที่ 7/2561) เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเทศไทย ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บริษัท สามารถคอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อ่านเพิ่มเติม.....

  

               วิทยาลัยฯ เป็นศูนย์การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 (ส่วนภูมิภาค) มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 24-25 มีนาคม และ

วันที่ 31 มีนาคม- 1 เมษายน 2561  อ่านเพิ่มเติม.....


               ยินดีต้อนรับครูจาก EFL Learning Centre-Chiang Mai สอนภาษาอังกฤษให้ครูของ ว.เทคโนโลยีเอเชีย อ่านเพิ่มเติม...


               วิทยาลัยฯ จัดการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2561 เพื่อเป็นสวัสดิการด้านสุขภาพ เพื่อการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

รู้ทันโรคภัยใกล้ตัว เพื่อการรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการดูแลของแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลเทพปัญญา 2 อ่านเพิ่มเติม.....


               อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจภาพรวมของการ

ศึกษาในอนาคตของไทย แก่ผู้ปกครองและนักศึกษา ระดับ ปวช. - ปวส. ทุกสาขางานก่อนการรับผลการเรียน อ่านเพิ่มเติม.....

  

               วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านเพิ่มเติม.....


               สาขางานการโรงแรมฯ นำนักศึกษาออกบูธประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ และสาธิตการปั้นแป้ง DIY Handmade 108 อาชีพ

ในงานเทศกาลบอลลูน อ่านเพิ่มเติม.....


               วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านเพิ่มเติม.....