^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ยินดีต้อนรับ

ทุกท่าน เข้าสู่

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

นักศึกษารางวัลพระราชทาน 7 ปี ต่อเนื่อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

ดร.วัชระ ตันตรานนท์

ผู้รับใบอนุญาต

-----------------------------------------

อ.วิไลรัตน์  เกียรติไชยากร

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

-----------------------------------------

อ.ภัชณิชา  พุทธปวน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

-----------------------------------------

อ.นิติ วานิชสมบัติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

------------------------------------------

อ.สุพรรณ อินปั๋นแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

ปฏิทินวิชาการ

  • apple.jpg
  • bananas_2.jpg
  • fruits.gif
  • tamarind.jpg

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลหนองหอย

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

นางวิไลกุล  ปัญญาพรหม

รักษาการหัวหน้าสาขางานไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์/เงินกู้สาขา/หลักสูตรสาขา/ฝึกงานสาขาและวิทยาลัย/ดูงานสาขา/บริการชุมชนสัมพันธ์

 

                                                                                      

                                นายพรเทพ    ไชยวรรณ์                                                                 นายอดิศักดิ์  กุนา

           หัวหน้างานสารสนเทศ/ชุมชนสัมพันธ์/กิจกรรมสาขา/                              วัดผลและประเมินผล/ดูแลเว็บไซต์สาขา/

                โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม/วัสดุ ครุภัณฑ์                                          ปกครองสาขา/Fit it center