^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ยินดีต้อนรับ

ทุกท่าน เข้าสู่

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

นักศึกษารางวัลพระราชทาน 7 ปี ต่อเนื่อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

ดร.วัชระ ตันตรานนท์

ผู้รับใบอนุญาต

-----------------------------------------

อ.วิไลรัตน์  เกียรติไชยากร

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

-----------------------------------------

อ.ภัชณิชา  พุทธปวน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

-----------------------------------------

อ.นิติ วานิชสมบัติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

------------------------------------------

อ.สุพรรณ อินปั๋นแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

ปฏิทินวิชาการ

  • apple.jpg
  • bananas_2.jpg
  • fruits.gif
  • tamarind.jpg

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลหนองหอย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 จุดประสงค์ สาขาวิชา 

          1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนา                  ตนเองและวิชาชีพ

          2. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ หลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์                      เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

          3. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          4. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในงานบริการทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจโดยคํานึง                ถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม

          5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการ                    ศึกษาต่อระดับสูงขึ้น

          6. เพื่อให้สามารถเลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          7. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซื่อสัตย์ประหยัดอดทน มีวินัยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ                สิ่งแวดล้อมต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด สามารถ พัฒนาตนเองและทํางานร่วมกับผู้อื่น

 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

          คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจประกอบด้วย

          1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์

             1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวทีความอดกลั้น การละเว้น                    สิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็นต้น

             1.2 พฤติกรรมลักษณะนิสัย ได้แก่ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นในตนเองความรักสามัคคีความ                        ขยัน ประหยัดอดทน การพึ่งตนเอง เป็นต้น

             1.3 ทักษะทางปัญญา ได้แก่ความรู้ในหลักทฤษฎีความสนใจใฝ่รู้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นต้น

          2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป

             2.1 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ

             2.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

             2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาวัฒนธรรม ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหน้าที่ พลเมือง

             2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา

          3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ

             3.1 วางแผน ดําเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง การบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์ทรัพยากร                      และสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย

             3.2 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

             3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ

             3.4 เข้าใจหลักการกระบวนการการทํางานของคอมพิวเตอร์

             3.5 ใช้และดูแลระบบคอมพิวเตอร์

             3.6 เชื่อมต่อและใช้งานระบบเครือข่ายเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน

             3.7 เขียนโปรแกรมธุรกิจขนาดเล็ก

             3.8 สร้างเว็บไซต์พื้นฐาน

             3.9 ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ

 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2556

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้

          1.หมวดวิชาทักษะชีวิต                                                       ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

             1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย                                                (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)

             1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                                      (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

             1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                                             (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)

             1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                              (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)

             1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                                              (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)

             1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                                (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)

          2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ                                                   ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต

             2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน                                       (18 หนวยกิต)

             2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ                                        (24 หนวยกิต)

             2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก                                         (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)

             2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ                                 (4 หนวยกิต)

             2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                                  (4 หนวยกิต)

       3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                        ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

       4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

                                                                                            รวมไม่น้อยกว่า                   103 หน่วยกิต

 

          1. หมวดวิชาทักษะชีวิต                                                   ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

               ให้เรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุ่มวิชาหรือตามที่กลุ่มวิชากําหนดและเลือกเรียนรายวิชาส่วนที่เหลือ ตามที่กําหนดในแต่ละกลุ่มวิชาให้สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เรียนอีกรวมไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

             1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)

               รหัสวิชา       ชื่อวิชา                                                                ท - ป - น

                       2000-1101      ภาษาไทยพื้นฐาน                                                                                       2 - 0 - 2

                       2000-1102      ภาษาไทยเพื่ออาชีพ                                                                                   1 - 0 - 1

                       2000-1103      ภาษาไทยธุรกิจ                                                                                          1 - 0 - 1

                       2000-1104      การพูดในงานอาชีพ                                                                                    1 - 0 - 1

                       2000-1105      การเขียนในงานอาชีพ                                                                                  1 - 0 - 1

                       2000-1106      ภาษาไทยเชิงสรางสรรค                                                                         1 - 0 - 1

                       2000*1101 ถึง 2000*1199      รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา                * - * - *

                                                                    หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

             1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

               รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                                              ท - ป - น

                       2000-1201      ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1                                                                            2 - 0 - 2

                       2000-1202      ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2                                                                           2 - 0 - 2

                       2000-1203      ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1                                                                              0 - 2 - 1

                       2000-1204      ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2                                                                              0 - 2 - 1

                       2000-1205      การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจําวัน                                                                0 - 2 - 1

                       2000-1206      การเขียนในชีวิตประจําวัน                                                                             0 - 2 - 1

                       2000-1208      ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย์                                                                   0 - 2 - 1

                       2000-1209      การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ                                                                             0 - 2 - 1

                       2000-1210      ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร์                                                                   0 - 2 - 1

                       2000*1201 ถึง 2000*1299      รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา     * - * - *

                                                                     หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

             1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)

               รหัสวิชา           ชื่อวิชา                                                             ท - ป - น

                       2000-1301      วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต                                                                 1 - 2 - 2

                       2000-1303      วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ                                                  1 - 2 - 2

                       2000-1306      โครงงานวิทยาศาสตร์                                                                              0 - 2 – 1

                      2000*1301 ถึง 2000*1399      รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา         * - * - *

                                                                    หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

 1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมน อยกว  า 4 หนวยก  ิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท - ป - น

2000-1401 คณิตศาสตรพื้นฐาน 2 - 0 - 2

2000-1402 คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ 2 - 0 - 2

2000-1406 คณิตศาสตรพาณิชยกรรม 2 - 0 - 2

2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลมวุ ิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศกษา ึ * - * - *

หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยก  ิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท - ป - น

2000-1501 หนาที่พลเมืองและศีลธรรม 2 - 0 - 2

2000-1502 ทักษะชวีิตและสังคม 2 - 0 - 2

2000-1503 ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย  2 - 0 - 2

2000-1504 อาเซียนศึกษา 1 - 0 - 1

2000-1505 เหตุการณปจจบุ ัน 1 - 0 - 1

2000-1506 วัฒนธรรมอาเซียน 1 - 0 - 1

2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลมวุ ิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *

หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

1.6 กลุมวิชาสุขศกษาและพลศ ึ ึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษารวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ 1.6.1 กลุมพลศึกษา รหัสวิชา ชื่อวิชา ท - ป - น 2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0 - 2 - 1 2000-1602 ทักษะชวีิตในการพัฒนาสุขภาพ 0 - 2 - 1 2000-1603 การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน 0 - 2 - 1

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

          2204-2001 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ                                                    1 - 2 - 2

          2204-2002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น                                                     2 - 2 - 3

          2204-2003 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                             1 - 2 - 2

          2204-2004 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์                                                    1 - 2 - 2

          2204-2005 คอมพิวเตอร์และการบํารุงรักษา                                           2 - 2 - 3

          2204-2006 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                 2 - 2 - 3

          2204-2007 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด                                      2 - 2 - 3

          2204-2008 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล                                                 2 - 2 - 3

          2204-2009 การสร้างเว็บไซต์                                                              2 - 2 - 3 

 

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

          2204-2101 องค์ประกอบศิลป์สําหรับงานคอมพิวเตอร์                               1 - 2 - 2

          2204-2102 ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                     1 - 2 - 2

          2204-2103 โปรแกรมตารางคํานวณ                                                      2 - 2 - 3

          2204-2104 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์                                                           2 - 2 - 3

          2204-2105 โปรแกรมกราฟิก                                                               2 - 2 - 3

          2204-2106 โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ                                      2 - 2 - 3

          2204-2107 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด                      2 - 2 - 3

          2204-2108 โปรแกรมประมวลผลคํา                                                      1 - 2 - 2

          2204-2109 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ                                                 1 - 2 - 2

          2204-2110 ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร์                           1 - 2 - 2

          2204-2111 อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ                                                    1 - 2 - 2

          2204-2112 กฎหมายคอมพิวเตอร์                                                         2 - 0 - 2