^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ยินดีต้อนรับ

ทุกท่าน เข้าสู่

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

นักศึกษารางวัลพระราชทาน 7 ปี ต่อเนื่อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

ดร.วัชระ ตันตรานนท์

ผู้รับใบอนุญาต

-----------------------------------------

อ.วิไลรัตน์  เกียรติไชยากร

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

-----------------------------------------

อ.ภัชณิชา  พุทธปวน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

-----------------------------------------

อ.นิติ วานิชสมบัติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

------------------------------------------

อ.สุพรรณ อินปั๋นแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

ระบบคีย์เกรดออนไลน์

ปฏิทินวิชาการ

March 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

ธนาคารกรุงไทย

 

ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลหนองหอย

สถิติผู้เยี่ยมชม

193083
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1903
2664
37352
154129
38959
4247
193083

Your IP: 107.23.176.162
2019-03-18

วิสัยทัศน์

          สถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมุ่งสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานระดับกลาง    

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

          วินัย ปัญญา ทักษะ

          วินัย หมายถึง การวางระเบียบสำหรับตนเองเพื่อฝึกฝนการดำเนินชีวิตให้ได้ผลดี ซึ่งประกอบด้วย มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีความตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม

          ปัญญา หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ ที่สามารถประพฤติปฏิบัติได้ และสามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านวิชาชีพในสาขาที่เรียน ไปใช้เพื่อการทำงาน หรือประกอบกิจกรรมได้

            ทักษะ หมายถึง ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติด้านวิชาชีพสาขาที่เรียน ตามสมรรถนะของสาขางาน

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

          มีจิตสาธารณะ ความรู้สึกนึกคิดที่เป็นส่วนรวม การตระหนักรู้ และคำนึงถึงการมีส่วนรวมร่วมกัน  การตระหนักรู้ตน ที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม หรือการคำนึงถึงผู้อื่นที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นสังคมเดียวกัน เป็นการแสดงออกเพื่อสังคมส่วนรวม การบริการชุมชน การทำประโยชน์เพื่อสังคม

 

อัตลักษณ์ สถานศึกษาคุณธรรม

          จิตอาสา  มีสัมมาคารวะ

          จิตอาสา หมายถึง จิตสำนึกเพื่อส่วนรวม รู้จักเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม การบริการชุมชน สังคม

          สัมมาคารวะ หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงการใช้วาจา ใจ และกาย ต่อบุคคลอื่นอย่างสุภาพและอ่อนน้อม ถ่อมตน

 

พันธกิจ

 1. พัฒนาผลการจัดการศึกษาด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
 2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
 3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 4. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
 5. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์
 6. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
 7. ส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
 8. ส่งเสริมการทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
 9. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
 10. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 11. สนับสนุนการเงินและงบประมาณของสถานศึกษา

 

เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
 2. ผู้สำเร็จการศึกษามีเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม
 3. ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร
 4. ผู้สำเร็จการศึกษามีอัตราส่วนเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่กำหนด
 5. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรมและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
 6. สถานศึกษามีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชน สังคม สถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 8. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
 9. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอย่างครบถ้วนและ มีการพัฒนารายวิชา ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน
 10. สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
 11. สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

 

กลยุทธ์

 1. พัฒนาผลการจัดการศึกษาด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
 2. การบริหารจัดการศึกษา
 3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
 5. เพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา