^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ยินดีต้อนรับ

ทุกท่าน เข้าสู่

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

นักศึกษารางวัลพระราชทาน 7 ปี ต่อเนื่อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

ดร.วัชระ ตันตรานนท์

ผู้รับใบอนุญาต

-----------------------------------------

อ.วิไลรัตน์  เกียรติไชยากร

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

-----------------------------------------

อ.ภัชณิชา  พุทธปวน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

-----------------------------------------

อ.นิติ วานิชสมบัติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

------------------------------------------

อ.สุพรรณ อินปั๋นแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

ปฏิทินวิชาการ

  • apple.jpg
  • bananas_2.jpg
  • fruits.gif
  • tamarind.jpg

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลหนองหอย

รางวัลระดับภาค ปีการศึกษา 2560

          รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง" สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับภาค  2 นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. นายสัญญลักษณ์ ยี่เมา และนายชลิต รุ้งตระกูลทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผลงาน "กล่องแดง 2018" ในประเภทกลุ่มพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System Development) ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 3-7 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ในระดับภาค งานนี้จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ จะเป็นตัวแทน ระดับภาคไปแข่งระดับประเทศต่อไป

 

     

                  รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา ครั้งที่ 31 วิทยาลัยฯ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา ครั้งที่ 31 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งวิทยาลัยฯ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทช่างอุตสาหกรรม การโรงแรม เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และมารยาทไทย   ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดเชียงราย โดยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561   อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ได้มอบเกียรติบัตรผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาฯ และแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาฯ ในครั้งนี้